Hakkımızda
________________________________________

RAKM 17. Dönem Yönetim Kurulu

yk17 2yk17 1


RAKM 20. Dönem Yönetim Kurulu

Dernek Kurulları

________________________________________
05 Ocak 2020'da Rijnmond Alevi Kültür Merkezimizde Olağan Genel Kurulu yapıldı ve RAKM 20. Dönem Yönetim Kurulu seçildi.
Yönetim Kurulunda, diğer kurumlarda ve komisyonlarda yer alan canlarımız:  
    
    
Yönetim Kurulu (Bestuur):

­

Eşit Başkan : Haydar Karakoyun
Eşit Başkan : Birsen Yurdakul
Sekreter : Hasan Erboz
Sayman : Metin Yilmaz
Yardımcı Sekreter : Birgül Ataş
Sayman yardımcısı : Haydar Canıbek
Yönetim Kurulu üyesi : Ali Ahmet Cimtay
Yönetim Kurulu üyesi : Gürbüz Karadaş

   
Yedek Yönetim Kurulu üyeleri Yedekler/Reserve:    


GulerToprak
Ali Kaya
Erdal Batman

Denetleme Kurulu (Raad van Toezicht):

Aydin Yildirim
Turan Kayadibi
Arap Bilal

Denetleme Kurulu (Raad van Toezicht) Yedekler/Reserve:

Veysel Bilici
Sennur Yesil
Latif Tali
Mazlum Yanar
Ayfer Arslan

Disiplin Kurulu (Raad van Discipline):   

Veli Gorur
Meral Arslan
Abbas Kocak

Disiplin Kurulu (Raad van Discipline) Yedekler/Reserve:

Aynur Demirel
Turgut Kirilmaz


Inanç Kurulu  (Raad van Geloofszaken): 

Sahin Atas
Fadime Aydin
Gulizar Firat
Sahhanim Ozcan
Sengul Uludag
Cemal Budak
Munise Kaplan
Sultan Donmez
Firdevs Batman
Merih Simsek
Zeliha Cimtay (Kucuk)
Serkan Tas
Aynur Aytemur
Arzu Tas

Tavsiye Kurulu (Raad van Advies):  

Duzgun Kayak
Serdal Gunday
Gursel Canibek
Safiye Kayadibi
Ismail Fidan
Sahin Atas


Komisyonlar (Commissies):    

Sanat ve Kültür (Kunst en Kultuur Commissie):

Birsen Çalımlı
Melisa Sikar
Abidin Onay
Hasan Yanar
Sultan Görür


Kadınlar Komisyonu (Vrouwen Commissie):

Sennur Yesil(başkan)

Guler Toprak

Nuray Firat

FatmaKirilmaz

Birsen Akpolat

Serpil Canibek

Fadime Aydin

Serpil Donmez

Melek Sucu Gul

Firdevs Batman


    
Eitim ve Araştırma (Onderwijs en Onderzoek ):
.. 

Halk ve Ilişkiler komisyonu (publieke relaties):
..

Kahvaltı Komisyonu (Ontbijt commissie):
..
   
Ev ziyaretleri:   

Aydin Yildirim
Veli Gorur
Mehmet Dolu
Veysel Bilici

Stichting CEM:   

Destina Arslan
Ahmet Cimtay
Ceren Kayadibi


RAKM Genclik calisma grubu

Mustafa Arslan
Nilsu Ercan
Mahperi Yildiz
Ecem Yanar
Selen Donmez
Emre Batman
Anil Sen
Yesim Karadas
Berkay Simsek
Nutkiye Arslan


HAK-DER delegeleri (Gedelegeerden HAK-DER):

Duzgun Kayak
Zeliha Cimtay
Arap Bilal
Cafer Gul
Haydar Karakoyun
Gursel Canibek
Zeynep Cimtay
Veysel Bilici
Ali Ahmet Cimtay

Yedek HAK-DER delegeleri  (reserve gedelegeerden HAK-DER ): 

Veli Gorur
Serdal Gunday
Sennur Yesil
Cihan Ketenci
Hasan Yanar
 
 


________________________________________________________________________________________________________________________

Derneğimizin Tüzüğü:
________________________________________________________________________________________________________________________
 

MADDE 1:    KURULUŞUN ADI YERİ VE KURULUŞ TARİHİ

a. Adı Rijnmond Alevi Kültür Merkezi

b. Kurulduğu yer ROTTERDAM

c. Kuruluş tarihi 01-06-1987


MADDE 2:     RIJNMOND ALEVİ KÜLTÜR MERKEZİNİN ANA AMAÇLARI

a. Alevi kültürünü yaşatmak ve kuşaklar arasında iletişimi sağlamak.

b. Alevilerin manevi, dinsel gereksinmelerini karşılamak, bunun için gerekli ortamı sağlamak.

c. Aleviliğin, insancıl toplumcu ve hoşgörülü yönlerini işleyip geliştirmek ve tanıtmak.

d. İInanç, cinsiyet, ırk bakımından ayrı tüm insanların aynı toplumda birlikte ve kardeşçe yaşamalarına hizmet eden faaliyetler düzenlemek.

e. Alevilerin kimlik bunalımını çözmek ve bireylerin, özgür insanlar olmalarını sağlamak.

f. Alevi kültürünün yaşatılması için, bilimsel araştırma ve incelemelere destek olmak, kütüphane açmak ve belgeleri arşivlemek.

g. Alevi geleneğini yaşatmak için, Alevi önderlerini anma günleri düzenlemek.

h. Alevi Kültür Merkezi kendi toplumsal çıkarları doğrultusunda siyaset yapabilir. Ancak herhangi bir siyasi parti veya kuruluşun siyasi çıkarlarına alet edilemez.

i. Alevi toplumunun ekonomik, sosyal, ve kültürel açıdan toplumsal çıkarlarına yönelik faaliyetler düzenler.


MADDE 3:     RIJNMOND ALEVİ KÜLTÜR MERKEZİNİN BAĞLI OLDUĞU İLKELER

a. Alevi Kültür Merkezi laiklik ilkesini ve Helsinki Evrensel Insan Haklarını Beyannamesini benimser.


MADDE 4:     RIJNMOND ALEVİ KÜLTÜR MERKEZİNİN FAALİYETLERİ

a. Merkez tarafından yapılacak çalışmalar veya düzenlenecek faaliyetler, merkezin amaçları ve ilkeleri doğrultusunda olması zorunludur.

b. Merkezin faaliyetleri, sorumlu organlar tarafından planlanıp genel kurula sunulur, Proğramlar, üyelerin önerileri de dikkate alınarak uygulanır.


MADDE 5:     RIJNMOND ALEVİ KÜLTÜR MERKEZİNİN GELİR KAYNAKLARI
a. Üye aidatları

b. Bağışlar

c. Merkezin faaliyetlerinden sağlanacak gelirler

d. Diğer gelirler

e. Ekonomik kaynak sağlamak için fon ve vakıf oluşturulur.


MADDE 6:     RIJNMOND ALEVİ KÜLTÜR MERKEZİNİN GELİRLERİNİN KULLANIMI

a. Merkezin gelirleri, yalnız merkezin amaçları ve ilkeleri doğrultusunda yapılacak çalışmalar ve faaliyetler için kullanılır.

b. Merkezin maddi gelirleri, kişisel çıkarlar için kullanılamaz.


MADDE 7:     RIJNMOND ALEVİ KÜLTÜR MERKEZİNİN BÜTÇE YILI

a. Merkezin bütçe yılı, takvim yılı olarak kabul edilmiştir ( 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer).


MADDE 8:     RIJNMOND ALEVİ KÜLTÜR MERKEZİNE ÜYE OLMA ESASLARI

a. Üye olmak isteyen kişi, Rijnmond bölgesinde oturuyor olmalıdır;

b. 18 yaşında olmalıdır;

c. Merkeze üye olmak isteyenlerde Alevi felsefesini (Imam Caferi) benimsemeleri şartı aranır.

d. Üyelik formunu doldurup imzalayan her kişi, merkeze üye olma başvurusunda bulunabilir.


MADDE 9:     ÜYELİK İŞLEMİ

a. 8. inci MADDE de belirtilen esaslar gereğince, derneğe üyelik başvurusunda bulunan kişinin başvurusu, Yönetim Kurulu tarafından işleme alınır. Gerekli işlemler yapıldıktan sonra, kişinin üyeliği hakkında karar verilir.

b. Yönetim Kurulu, başvuruyu kabul ve ya reddeder.

c. Yönetim Kurulu kararı, başvuruyu yapan kişiye en geç bir ay içinde yazılı olarak bildirilir.

d. Genel Kurula bir ay kala üye kabul işlemleri durdurulur. Bu arada yapılan üyelik başvuruları, seçilecek yeni Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde değerlendirilir.


MADDE 10:    İTİRAZ HAKKI

a. Üye olma başvurusu hakkında, Yönetim Kurulu tarafından verilen karara itiraz olan kişi, karara itiraz ettiğini yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirir. Ikinci kez Yönetim Kurulu tarafından kişinin üye olma başvurusu reddedildiği taktirde, kişinin itirazını Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu karara bağlar.


MADDE 11:     ÜYELİĞİN BAŞLAMASI

a. Üyelik, Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren başlar. Bu karar tarihinden itibaren ilgili kişi bu tüzükte belirtilen esaslar gereğince merkeze karşı olan sorumluluklarını yerine getirmek zorunda olduğu gibi, merkez üyelerine tanınan haklara sahiptir.


MADDE 12:     ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

a. Üyenin istifası,

b. Üyenin ihraç edilmesi,

c. Üyenin ölümü halinde üyelik sona erer.

d. İkamet ettiği yerin değişmesi durumunda


MADDE 13:     ÜYENİN İSTİFASI HALİNDE

a. Kendi isteği ile merkez üyeliğinden ayrılmak isteyen üye, yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirmek zorundadır.

b. İstifa dilekçesinin Yönetim Kuruluna gönderildiği tarihten bir ay sonra (istifası kabul edilirse) üyeliği sona erer.

c. İlgili üye, üyeliği sona ereceği tarihe kadar, merkeze karşı olan sorumluluklarını gerektiği gibi yerine getirmek zorundadır.

d. Sözlü olarak yapılan istifalar geçerli değildir. Sözlü olarak istifa edeceğini bildiren üye, yazılı olarak istifa etmediği sürece, merkeze karşı olan sorumluluklarını yerine getirmek mecburiyetindedir.

e. Yönetim Kurulu, kişinin istifa dilekçesine en geç bir ay içinde cevap vermek zorundadır.


MADDE 14:     ÜYELİKTEN İHRAÇ EDİLME NEDENLERİ

a. Bu tüzükte belirtilen amaçlar, ilkeler ve esaslara uymamak ve merkeze karşı olan sorumluluklarını gerektiği gibi yerine getirmemek.

b. Merkezin aleyhinde propaganda yapmak, amaç ve ilkelerinden saptırmaya çalışmak, siyasi bir parti veya örgüte alet etme girişimde bulunmak.

c. Merkezin maddi olanaklarını kişisel çıkarları doğrultusunda kullanmak.


MADDE 15:     İHRAÇ İŞLEMİ

a. Üyelikten ihraç edilmesi gereken kişinin üyeliği, Yönetim Kurulu kararıyla 3 ay askıya alınır ve nedenleri yazılı olarak bildirilir.

b. Kişi, 3 ay içinde halen askıya alınmasına neden olan hallerde bulunuyorsa, Yönetim Kurulu tarafından kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevkedilir.

c. İhraç edilen kişi, tekrar üyelik için Genel Kurula başvuru hakkına sahiptir.


MADDE 16:    ÜYELİK AİDATI

a. Üyelik aidatının miktarı Genel Kurul tarafından belirlenir.

b. Aidatların üyenin banka hesabından her ay kesilmesi için üyeye yetki belgesi imzalatılır.

c. Aidatını üç ay süre ile ödemeyen üye, Yönetim Kurulu tarafından yazılı olarak uyarılır ve aidatını ödemesi için bir ay süre verilir. Bu süre içerisinde aidatını ödemeyen üye, Yönetim Kurulu tarafından disiplin kuruluna sevkedilir ve bu durum yazılı olarak üyeye bildirilir.


MADDE 17:    RIJNMOND ALEVİ KÜLTÜR MERKEZİNİN ORGANLARI

a. Genel Kurul

b. Yönetim Kurulu

c. Yürütme Kurulu

d. Denetleme Kurulu

e. Tavsiye Kurulu

f. Disiplin Kurulu

g. İnanç Kurulu


MADDE 18:     GENEL KURUL

a. Bu tüzük esaslarına göre, merkeze üye olarak kabul edilen, bütün üyeler Genel Kurulu oluşturur.

b. Derneğe üye olan her kişi, seçme hakkına sahiptir.


MADDE 19:    GENEL KURUL TOPLANTILARI

a. Genel Kurul toplantısı 2 yılda bir yapılır.

b. Genel Kurul tarihi, toplantının yapılacağı tarihten en geç 14 gün önce veya olağanüstü yapılacak toplantı tarihinden 7 gün önce, Yönetim Kurulu toplantı tarihini ve gündemini yazılı olarak üyelere bidirmek zorundadır.

c. Her yıl Ocak ayı içerisinde, dernek organları tarafından tüm üyelere yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilir. Gelecek dönem çalışmaları için bilgi alış-verişinde bulunulur.


MADDE 20:     GENEL KURUL KARARLARI

a. Üyeler hakkında verilecek kararlar için gizli oy sistemini uygulamak zorundadır. Diğer konularda ise Genel Kurulun uygun gördüğü oylama sistemi uygulanır.

b. Tüzükte yapılacak değişiklik hariç, diğer tüm kararlar, salt çoğunluk sağlandığında alınmış olur. Salt çoğunluk, yarıdan bir fazlasıdır. Aksi halde karar alınamaz.

c. Kararın alınması için, ilk toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde ikinci bir toplantı düzenlenir. İkinci toplantıya Genel Kurul üyelerinin dörtte birinin (1/4) katılımı halinde, karar alınır.

d. Tüzükte yapılacak değişiklikler için, üye sayısının üçte ikisinin (2/3) toplantıya katılımı zorunludur. Bu çoğunluk sağlanmadığı sürece tüzükte değişiklik yapılamaz.

e. Tüzükte yapılacak değişiklik, alınacak Genel Kurul tarafından oluşturulacak komisyon tarafından hazırlanarak, yapılacak tüzük kurultayına sunulur ve karara bağlanır.


MADDE 21:     GENEL KURULUN GÖREVLERİ

a. Bu tüzükte belirtilen esaslar gereğince, 18. MADDEde belirtilen organları seçer.

b. Üyelikten ihraç edilen ve üyeliğe kabul edilmeyen kişi hakkında karar verir.

c. Üyelik aidatını belirler.

d. Yönetim Kurulunun Yıllık çalışma, faaliyet ve bütçe raporunu incelemek, onaylamak.

e. 17. MADDEde belirtilen organların çalışma ve mali raporlarını değerlendirir; aklanmayan raporları incelemek için, tarafsız geçici bir komisyon oluşturur. Komisyon, raporları inceler ve üç gün sonra Genel Kurulun devamı niteliğinde yapılacak toplantıda sonucu açıklar.

f. Gerektiğinde tüzük ve içtüzük değişikliğini onaylamak.

g. Toplantıyı yönetmek için divanı seçer.


MADDE 22:     YÖNETİM KURULU

a. Asgari 5, azami 15 asıl ve en az 2 yedek üyeden oluşur. Kesin asıl üye sayısı, asgari olarak belirtilen sayının altında ve azami olarak belirtilen sayının üstünde olmamak şartıyla, Genel Kurul tarafından saptanır.

b. Yönetim Kurulu 2 yıllık bir süre için seçilir.

c. Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında görev dağılımı yapar. Başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sekreter yardımcısı, sayman ve sayman yardımcısı seçer. Bunların görevleri, sorumlulukları ve yetkileri içtüzükte detaylı olarak açıklanması ve Genel Kurul tarafından onaylanması gereklidir.

d. Yedek olarak seçilenler, asıl üyelerin kesin olarak görevlerini terk etmeleri halinde, asıl üyelik hakkını kazanmış olurlar.

e. Yönetim Kurulu içinde, genel çalışanların işleyişini etkileyecek şekilde gruplaşmalar ortaya çıkarsa, Denetleme ve Disiplin Kurulları 1 ay içinde Olağanüstü Genel Kurul toplama kararı alabilir.


MADDE 23:    YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

a. Yönetim Kurulu, merkezin amaç ve ilkeleri doğrultusunda, merkez adına yapılacak tüm çalışmaları yönetir.

b. Genel Kurul toplantıları için gerekli ön çalışmaları yapar ve toplantıya çağırır.

c. Derneğin Yıllık bütçesini ve çalışma raporunu düzenler ve Genel Kurul onayına sunar.

d. Bu tüzükte belirtilen esaslar gereğince, üye kabulu veya üyeliğin askıya alınması konusunda gerekli işlemleri yapar.

e. Bu tüzükte belirtilen esaslar gereğince üye aidatlarının derneğe ödenmesini sağlamak.

f. Tavsiye Kurulunu oluşturacak vasıflara sahip kişileri bulmak ve kurula tayin edilmeleri için Genel Kurul onayına sunmak.

g. Aynı amaçla kurulmuş ve merkezin amaçlarına ulaşmasında yararlı olacak örgütlerle işbirliği yapmaya çalışmak; yapılacak işbirliği hakkında Genel Kurula bilgi vermek ve onayına sunmak.

h. Merkezin yapacağı faaliyetlerde yararlı olacak çalışma grupları oluşturmak. Oluşturulacak çalışma gruplarını yönlendirecek kişilerin derneğe üye olması şarttır.

i. Derneği yararlanabileceği maddi kaynakları araştırmak ve bu kaynaklardan yararlanmak için gerekli olan girişimlerde bulunmak.

j. Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısından en az bir ay önce, mali/faaliyet raporunu incelemek üzere denetleme kuruluna vermek zorundadır. Genel Kurul dan bir hafta önce çalışma ve mali raporlarını Denetleme Kurulu raporu ile birlikte tüm üyelere gönderilir.

k. İnanç Kurulu tarafından hazırlanan proğramları, bu Kurulla birlikte karara bağlar.


MADDE 24:    YÖNETİM KURULU TOPLANTI KURALLARI

a. Yönetim Kurulu en az ayda bir defa toplanır.

b. Kurul toplantıları, başkan tarafından (başkan olmadığında başkan yardımcısı) yönetilir. Sekreter, (sekreter olmadığında sekreter yardımcısı) toplantı tutanaklarını tutar.

c. Herhangi bir nedenle, toplantıya katılamayacak üye, toplantıya katılamayacağını yazılı veya sözlü olarak sekreter veya başkana bildirmek zorundadır.

d. Acil durumlar dışında, 2 defa arka arkaya haber vermeden veya 3 defa arka arkaya haber vererek toplantıya katılmayan üye, kurul tarafından disiplin kuruluna sevkedilir. Disiplin Kurulunun vereceği karar doğrultusunda yedek üye, asıl üyeliğe getirilir.


MADDE 25:    YÖNETİM KURULU KARARLARI

a. Her Kurul üyesi, bir oy hakkına sahiptir. Kurulda yapılacak oylamalarda vekaleten oy kullanılamaz.

b. Kararlar salt çoğunluk sistemine (yarıdan bir fazlası) göre alınır, ilk oylamada çoğunluk sağlanmadığı takdirde, üzerinde oylama yapılan konu bir gelecek toplantıda görüşülmek üzere ertelenir. Bu toplantıdada çoğunluk sağlanmadığı taktirde, üzerinde oylama yapılan konu red edilmiş kabul edilir.

c. Prensip olarak oylama açık yapılır, yalnız kurul üyelerinden biri oylamanın gizli yapılmasını istediği takdirde, oylamanın gizli yapılması zorunludur. Şahıslar hakkındakı kararlar gizli oyla verilir.

d. Kararların alınması için Kurul üyelerinin yarısından bir fazla üyenin toplantıda bulunması gereklidir. Yapılan toplantıda bu çoğunluk sağlanmadığı takdirde, ikinci bir toplantı düzenlenir. Bu toplantıya katılan üyelerin sayısı, toplam asıl üye sayısının dörtte birinden az değilse, mevcut üyelerin çoğunluk oylarıyla kararlar alınır ve toplantıya katılmayan üyelerin alınan karara itiraz hakkı yoktur.


MADDE 26:    YÜRÜTME KURULU

a. Yürütme Kurulu, başkan, sekreter ve saymandan oluşur. Bu üç kişiden oluşan yürütme kurulu, gerekli gördüğü hallerde başkan, sekreter ve sayman yardımcısından gerekli yardım taleb edebilirler. Asıl görevlilerin bulunmayışı halinde, yardımcılar asillerin yerini alır.

b. Yönetim Kurulunun verdiği yetki ve sorumluluklar doğrultusunda, derneğin günlük yönetiminden sorumludur.

c. Yönetim Kurulu toplantıları için, yürütme kurulu gerekli ön hazırlıkları yapar.

d. Dış ilişkilerde Merkezi temsil eder ve sözcülüğünü yapar. Bu konuda yürütme kurulu üyeleri arasında herhangi bir anlaşmazlık söz konusu olduğunda, Yönetim Kurulunun onayına sunulur ve kurulun vereceği kararlar bağlayıcı olur.

e. Yürütme Kurulu, gerekli bulduğu takdirde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır.


MADDE 27:    DENETLEME KURULU

a. Denetleme Kurulu 3 asıl ve 2 yedek üyeden oluşur ve Genel Kurul tarafından 2 yıllık bir süre için seçilir.

b. Denetleme Kurulu kendi arasında bir başkan seçer ve başkan kurulun görevini yerine getirmesinden sorumludur.

c. Dernek gelir ve giderlerinin Yönetim Kurulu tarafından amaçları doğrultusunda kullanıp kullanmadığını kontrol eder ve Genel Kurula bilgi verir.

d. Denetleme Kurulu, her bütçe yılında 1 defa Merkezin gelir ve giderlerini bir rapor halinde Genel Kurula yazılı olarak sunmak zorundadır.

e. Genel Kurul toplantısından en az bir ay önce, mali/faaliyet raporunu incelemek zorundadır.

f. Gerektiğinde Yönetim Kurulu toplantılarına gözlemci olarak katılabilir. Ancak, gözlemci olarak katılacağı toplantılardan önce Yönetim Kuruluna bilgi vermek zorundadır.

g. Ayda bir mali ve idari raporları denetler ve Yönetim Kuruluna yazılı rapor sunar. Derneğin işleyişi konusunda Yönetim Kurulunu uyarma yetkisine de sahiptir.

h. Merkezin ilke ve amaçlarına aykırı davranışlarda bulunan üye ve Kurul üyelerini Disiplin Kuruluna sevkeder. Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurula sunulacak mali ve çalışma raporlarını denetler ve kararını yazılı olarak rapora ekler.


MADDE 28:     TAVSİYE KURULU

a. En çok 5 kişiden oluşur ve Genel Kurul tarafından seçilir.

b. Seçilecek kişilerin Merkeze üye olmaları şart değildir. Ancak, bu kurulda görev alacak kişilerin belirli konularda uzman olmaları gereklidir.

c. Kurulun görev süresi, Genel Kurul tarafından belirlenir.

d. Kurul, gerektiğinde Yönetim Kurulu toplantılarına katılarak, tavsiyede bulunur.

e. Yönetim Kurulu, hangi konularda tavsiye istediğini önceden Tavsiye Kuruluna bildirmek zorundadır.

f. Kurul, tavsiyelerini sözlü veya yazılı olarak Yönetim Kuruluna verir.

g. Tavsiye Kuruluna seçilen kişiler uygun gördüklerinde kendi aralarında görev bölümü yapar ve yılda en az 2 defa toplanır.

h. Yönetim Kurulu, tavsiye kurulunun çalışmaları için gerekli olan olanakları sağlamalıdır.

i. Kurulun vereceği tavsiyeler, Yönetim Kurulu kararlarına bağlayıcı değildir.


MADDE 29:     DİSİPLİN KURULU

a. 3 asıl ve 2 yedek üyeden oluşur ve Genel Kurul tarafından 2 yıllık bir süre için seçilir.

b. 15. MADDEnin c fıkrası, 17. MADDEnin c fıkrası, 25. MADDEnin d fıkrası ve 28. MADDEnin h fıkrasında belirtilen kişiler hakkında karar verir.

c. Kurulun verdiği kararlar bağlayıcıdır. Bu kararlar, ancak Genel Kurul tarafından değiştirilebilir.


MADDE 30:    İNANÇ KURULU

a. 5 asıl ve 2 yedek üyeden oluşur ve Genel Kurul tarafından 2 yıllık bir süre için seçilir.

b. Alevilik inancı konusunda eğitim proğramları düzenler. Oniki Hizmet görevlilerinin yetiştirilmesi, cem düzenlenmesi ve cenaze kaldırılması gibi faaliyetleri organize eder.

c. Hazırlanan proğramlar, Yönetim Kurulu ile birlikte karara bağlanır.


MADDE 31:     GÖNÜLLÜ

a. Merkeze üye olup, gönüllü olarak merkezin herhangi bir organında veya faaliyetlerinde görev üstlenen kimseler, yaptıkları görev karşılığı olarak, merkezden herhangi bir ücret talep edemezler.

b. Sadece merkez adına yapılan çalışmaların yürütülmesinden dolayı yapılan masraflar ilgili kişiye ödenir.


MADDE 32:     SEÇİM ESASLARI

a. İki yıllık bir süre için seçilen kurulların görev süresinin sona erdiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde, Yönetim Kurulu tarafından Olağanüstü Genel Kurul düzenlenir.

b. Yönetim Kurulunun toplu istifası veya asıl üye sayısının sağlanamaması halinde, en geç bir ay içinde Olağanüstü Genel Kurul düzenlemek zorundadır.

c. Denetleme Kurulunun toplu isitifası veya asıl üye sayısının sağlanamaması halinde, en geç 3 ay içinde Yönetim Kurulu tarafından Olağanüstü Genel Kurul düzenlenir.

d. Yönetim Kurulu, Genel Kurulun yapılacağı tarihten en geç 14 gün önce Genel Kurulun yapılacağını yazılı olarak Merkez üyelerine bildirir.

e. Adaylar, Genel Kurul esnasında belirlenir.

f. Seçimin yapılabilmesi için, mevcut dernek üyelerinin yarısından bir fazlasının toplantıya katılması gereklidir. Ilk toplantıda bu çoğunluk sağlanamadığı taktirde en geç bir ay içinde, ikinci bir toplantı düzenlenir. Ikinci defa düzenlenen toplantıya katılan üye sayısı, toplam dernek üye sayısının dörtte birinden az olmadığı taktirde seçim yapılır. Aksi halde seçim, uygun görülen bir tarihe ertelenir.

g. Aday sayısının seçilecek asıl üye sayısına eşit olması halinde seçim yapılmaz ve adaylar seçilmiş olarak kabul edilir. Aday sayısının, asıl üye sayısından az olması halinde, seçim ertelenir ve eski Yönetim Kurulu geçici olarak görevine devam eder.

h. Seçimlere ayrı listeler halinde girmek mümkün değildir. Adayların isimleri bir liste halinde düzenlenir ve kullanılacak oy pusulasına aday olanların isimleri yazılır.

i. Genel Kurul tarafından seçilecek organlar için, oy pusulasına asıl üye sayısı kadar aday ismi yazılır.

j. Aday listesinde adı geçmeyen kişilerin adı listeye yazıldığı taktirde, kullanılan oy pusulası geçersiz sayılır.

k. Asıl ve yedek üyeler aldıkları oylarla orantılı olarak belirlenir.

l. Yapılan oylamada, oyları eşit çıkan adaylar arasında kura çekilir.

m. 3 kişiden oluşacak ve Genel Kurul tarafından seçilecek bir SEÇIM KURULU, bu tüzükte belirtilen esaslara riayet ederek seçimi yürütür ve seçim sonuçlarını bir rapor halinde Divana teslim eder. Aday olan kimseler bu kurula seçilemez.

n. Herhangi bir kurula seçilen kişi, diğer bir kurula aday olamaz.


MADDE 33:     SEÇME VE SEÇİLME HAKKI

a. Yönetim Kurulu tarafından üyelik başvurusu kabul edilen her üye, seçme hakkına sahiptir.

b. Tavsiye Kurulu dışında, Merkezin diğer organlarına seçilecek kisilerin, Genel Kurul tarihinden 1 yıl önce üye olması zorunludur.


MADDE 34: VEKALETEN OY KULLANMA

a. İş veya sağlık nedeniyle Genel Kurula katılamayan kişinin yerine, birinci derece yakınları oy kullanabilir.

b. “a” fıkrasında belirtilen kişilere vekaleten oy kullanacak kişinin derneğe en az bir yıl üye olması zorunludur.

c. Vekaleten oy kullanacak kişinin, vekalet verenin imzalı beyannamesini ve üyelik kartını beraberinde getirmesi zorunludur.


MADDE 35:     TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ VE İÇ TÜZÜK

a. Tüzüğü değiştirme yetkisi, sadece Genel Kurula aittir. Tüzükte yapılacak değişiklik için, toplam üye sayısının üçte ikisinin (2/3) bulunması zorunludur. Aksi halde tüzükte değişiklik yapılamaz.

b. Tüzük değişikliği, Genel Kurul tarafından seçilen Tüzük Komisyonu tarafından hazırlanır.

c. Gerektiğinde düzenlenecek içtüzük veya yönetmelik bu tüzükte belirtilen amaçlar, ilkeler ve esaslara ters düşemez ve genel kurul tarafından onaylandıktan sonra, geçerlilik kazanır.

d. Bu tüzükte belirtilmeyen veya yeteri kadar açıklanmayan tüm konularda Genel Kurul tarafından verilecek kararlar geçerlidir.

e. Dernek logosunu değiştirmek (arma) ancak tüzük kurultayı ile mümkündür.


MADDE 36:     MERKEZİN FESHİ
a. Merkezin feshi genel kurulun dörtte üç çoğunluğunun sağlanmasıyla alınacak kararla mümkündür.
b. Merkezin feshi halinde, mevcut menkul ve gayri menkulleri, merkezin amaçları ve ilkeleriyle çelişmeyen bir kurum veya örgüte hibe edilir.


MADDE 37:     YASAL HÜKÜMLER
a. Merkeze ilişkin tüm konularda Hollanda yasaları ve yargı organlarının vereceği hükümler geçerlidir.

MADDE 38:     TOPLAM MADDELER

a. Bu tüzük 38 MADDEden oluşmuştur.

Rotterdam. 20 Şubat 1998


Hazırlayanlar:
Erdoğan Ercan
Ali Ekber Erdoğan
Suna Satılmış
Gültekin Doğan

© 2015 Alevitisch Cultureel Centrum Rijnmond / Rijnmond Alevi Kültür Merkezi